ALGEMENE VOORWAARDEN RIETBERGH

Artikel 1 Identiteit van de onderneming

Onderneming: Rietbergh V.O.F.
Vestigingsadressen en retouradres:
Schans 1, 6931 SG Westervoort, Nederland +31 26 3203378, info@rietbergh.com 

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Rietbergh zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen. Tijdens de bestelprocedure wordt u gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden.
 2. Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze voorwaarden via internet te raadplegen.

Artikel 3 Overeenkomst en Bestelling

 1. Door te bestellen via de webshop of door maatwerk in gang te zetten door te betalen, geeft u aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
 2. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u onverhoopt geen e-mail ontvangt, is uw bestelling toch van kracht.
 3. Rietbergh tracht de afbeeldingen zo nauw gezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend.
 4. De prijzen op Rietbergh.com, Rietbergh-webshop.com, Rietbergh-trouwpakken.nl, Rietbergh-weddingsuits.com zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 5. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.
 6. Wij zijn gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

Artikel 4 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen op de websites en webshop(s) van Rietbergh zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Rietbergh kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging.
 2. Indien wij ergens een aanbieding doen, zijn andere aanbiedingen die we elders doen niet te combineren.
 3. Bij aanbiedingen accepteren we alleen betalingen via de pin, iDEAL en PayPal en sluiten we creditcards uit omdat deze onze commissie en dus geld kosten.

 Artikel 5 Verzendkosten

 1. Wij berekenen zowel verzendkosten binnen Nederland als voor internationale bestellingen. Voor verzendingen buiten Nederland gelden andere tarieven.
 2. We maken het u graag zo makkelijk mogelijk en sturen derhalve graag uw kleding op of brengen het langs. Soms vragen we dan wel even geduld omdat we alles versturen vanuit Westervoort.

  Artikel 6 Betalen en Betaalmogelijkheden

 3. U kunt kiezen uit zes veilige manieren van betalen: iDEAL, Mastercard, Visa, Bankoverschrijving en PayPal
 4. Wij blijven volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 5. Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Rietbergh niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Rietbergh moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Rietbergh echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Zichttermijn

 1. Wij streven ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij Rietbergh. Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u na ontvangst binnen 7 werkdagen na ontvangst goederen terugzenden naar: Rietbergh en de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de klant.
 2. Confectieproducten die gecustomized zijn met logo’s, teksten, data, etc. zijn niet te ruilen. Door uw verzoek om producten te customizen gaat u akkoord met het vervallen van eventuele ruilmogelijkheden.
 3. Wij vragen uw geduld en de mogelijkheid om maatwerk opnieuw te maken zodat de maatvoering conform uw wensen is.
 4. Terugzenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde verpakking en staat is, niet is gedragen of gewassen en voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en (informatie)kaartjes. Rietbergh behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar de mening van Rietbergh niet aan de in artikel 10.2 genoemde voorwaarden voldoet.
 5. Ondergoed, zwembroeken en de eau de parfums zijn een hygiëneproduct, daarom is het niet mogelijk om deze retour te zenden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Rietbergh voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel.

Artikel 9 Overmacht

 1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Rietbergh niet aan te rekenen zijn.
 2. In geval van overmacht waardoor Rietbergh niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding.
 3. Door het uitstellen van een huwelijk door restricties of overmacht is Rietbergh niet verantwoordelijk voor eventueel gestelde vermaakkosten. Als de klant zijn/haar pak wil laten vermaken om te voldoen aan zijn/haar nieuwe maat, dan accepteren zij de bijbehorende kosten die daarmee gepaard gaan. Rietbergh is namelijk niet verantwoordelijk voor veranderingen in lichaamsgewicht van haar klanten.

Artikel 10 Garantie

Rietbergh garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Artikel 11 Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rietbergh partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Rietbergh zal altijd proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.